MKB Opleverdossier (Wkb)

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) schrijft voor dat de aannemer zijn opdrachtgever bij de oplevering een dossier overhandigd: het opleverdossier. Sinds 1 januari 2024 is deze eis als nieuw artikel in het Burgerlijk Wetboek (BW) in werking getreden. Voor met name aannemersbedrijven in het MKB blijkt het vaak lastig hoe hiermee om te gaan. De door NEN ontwikkelde praktijkrichtlijn NPR 8092 ‘Consumentendossier’ biedt aanknopingspunten, maar is wel erg uitgebreid. Een dossier dat volledig is samengesteld volgens NPR 8092 kost in de praktijk onevenredig veel tijd in het bijzonder voor (kleinere) MKB-bedrijven.

 

Op verzoek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is een Handreiking opgesteld die met name MKB-bedrijven en hun klanten helpt om afspraken te maken over de inhoud van het opleverdossier. De Handreiking is bestemd voor MKB bouwbedrijven en hun particuliere en andere niet-professionele opdrachtgevers.

 

Bij het desbetreffende in het Burgerlijk Wetboek is sprake van regelend recht. Dat wil zeggen dat afspraken tussen de aannemer en zijn opdrachtgever boven de wettelijke bepaling gaan. Zelfs als de opdrachtgever er om wat voor reden dan ook mee akkoord gaat dat er geen dossier wordt overhandigd bij de oplevering, dan hoeft dat dossier dus ook niet door de aannemer te worden geleverd. Deze bepaling is echter niet bedoeld om in het geheel van een opleverdossier af te zien. Tegelijkertijd is het voor de aannemer van belang vooraf goede afspraken te maken over de inhoud van het opleverdossier om een discussie daarover na afloop te voorkomen.

 

De Handreiking en de bijbehorende invulbare checklists zijn vrijelijk te gebruiken. De Handreiking en de checklists kunnen onderstaand worden gedownload.

 

Download de Handreiking (PDF) Download de Checklist (PDF)

Ledenlijst bekijken ↓